I ALWAYS TAKE THE WINDOW SEAT" // Irit Hayon"


לבחור במושב שליד החלון זה לבחור להיות תמיד במקום בו ניתן לראות ה כ ל.

במקום בו קורים הדברים המעניינים ב א מ ת.
לדעת איך להסתכל החוצה ולספוג פנימה את העולם. איך להפוך אותו לשלך.
איך להביט על מה שחולף ולראות את מה שמגיע.
איך להפוך מחשבה לקווים נקודות וצבע. למשהו שניתן לראות ולהרגיש.
לדעת איך ליהנות מהדרך. בכל פעם מחדש.
אלה הדברים שאנו מאמינים שעושים מיתוג לטוב יותר
ועושים את החיים שלנו למעניינים יותר.


.